Klachten regelement

Klachten regelement

Een klacht indienen,
Overal waar wordt gewerkt, kunnen dingen misgaan of anders verlopen dan u had gedacht. Dan is het belangrijk om hierover tijdig met ons in gesprek te gaan. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te komen. Wij staan altijd open voor uw mening over onze dienstverlening. Met uw opmerkingen kunnen wij immers onze dienstverlening aan u verbeteren.
Als uw onvrede niet wordt weggenomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit reglement is bedoeld voor klachten over mentorschap en curatele. Hieronder kunt u lezen welke regels hiervoor gelden.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie:  Bewindvoerder en Mentor Tineke van Zanten – Kragt.

Bewindvoerder:  Degene die het bewind uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestandsdelen van natuurlijke personen.

Vervanger:  Degene die in plaats van de bewindvoerder en mentor werkzaamheden verricht ten opzichte van de vermogensbestandsdelen van natuurlijke personen of beslissingen neemt m.b.t. het welzijn van de onder mentorschap gestelde bij Tineke van Zanten.

Client: De persoon wiens vermogensbestandsdelen onder bewind zijn gesteld en waarbij Tineke van Zanten tot bewindvoerder is aangesteld. Of de persoon voor wie beslissingen genomen worden m.b.t. zijn welzijn.

Bezwaar:  Een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Tineke van Zanten.

Klacht: Een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij Tineke van Zanten ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Tineke van Zanten.

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten die onder bewind en of mentorschap gesteld zijn bij Tineke van Zanten.

Artikel 2: Behandeling klachten

 • De klacht wordt in ontvangst genomen;
 • De klacht wordt inhoudelijk beoordeeld;
 • Er volgt een conclusie.

Artikel 3: Bezwaren

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door Tineke van Zanten of haar vervanger. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op de lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door Tineke van Zanten of haar vervanger is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij / zij binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht in dienen.

Artikel 4: Klachten

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

 • Naam indiener;
 • Adres indiener;
 • Woon of vestigingsplaats indiener;
 • De feiten en gronden waarop een klacht berust, motivatie van de klacht en het tijdstip;
 • Eventuele bewijsstukken;
 • Handtekening;

Artikel 5:

Tineke van Zanten of haar vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de poststempel

Artikel 6

Klachten dienen gedagtekend te zijn

1: De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door Tineke van Zanten of haar vervanger, uiterlijk binnen 6 weken, met in achtneming van het volgende:

 • Tineke van Zanten of haar vervanger hoort de cliënt;
 • Tineke van Zanten of haar vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.

2: Tineke van Zanten of haar vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 • In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling;
 • In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft;
 • En/ of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

3: De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zo mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

4: Indien een klacht in de opvatting van de klager niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager zich wenden tot de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7.

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op de vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 Artikel 8.

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt Tineke van Zanten of haar vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachten formulier.

Slotbepaling:

Deze regeling treedt in werking op 1-9-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.